EL NOSTRE COMPROMÍS

BOnEs PrÀctiQUEs

PROTOCOL DE BONES PRÀCTIQUES

Seguint les recomanacions dels principals organismes públics i privats i els estàndards més exigents en matèria de protecció del medi ambient i dels recursos naturals, tots els que formem part de BDNConstrucción estem compromesos amb una gestió responsable dels recursos naturals.
Entre unes altres, des de BDNConstrucción es potencien les següents mesures:

ENERGÍA

Millorar l’aïllament dels habitatges a construir per a aprovechar millor el sistema de climatització.
Realitzar revisions regulars dels sistemes de climatització per a optimitzar el consum d’energia.
Mantindre en bon estat els vehicles i la maquinària pesada per a evitar sobreconsums de combustible.
Organitzar i optimitzar el moviment de la maquinària per a estalviar combustible.
Utilitzar energies renovables tenint en compte, quan es planifica la construcció, les noves tendències amb criteris bioclimàtics .

AIGUA

Instal·lar en les cuines i banys dispositius limitadors de pressió, difusors i sanitaris de baix consum, ja que permeten una neteja correcta amb un menor consum d’aigua.

Optimitzar l’ús en el reg de camins o curat d’estructures.

 Netejar les zones de magatzem asfaltades mitjançant agranadores mecàniques per estalviar aigua.
Crear sistemes de drenatge per a la recollida d’aigua.
Instal·lar comptadors d’aigua per zones de producció per a identificar les de major consum i corregir les pèrdues d’aigua en les instal·lacions.

CONSUM DE PRODUCTES

Atendre la variable ambiental en l’aprovisionament, mitjançant l’elecció de materials, productes i subministradors amb certificació ambiental.
Acordar amb els proveïdors la reducció d’envasos i la possibilitat de retornar els materials sobrants i embalatges; així s’afavorirà la reutilización.
Triar materials provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjans de processos respectuosos.
Reutilitzar materials d’enderrocaments.
Usar pintures i tintes amb components naturals, evitant les basades en dissolvents i substituint-les per altres amb base d’aigua.

GESTIÓ DE LA CONTAMINACIÓ I DELS RESIDUS

Separar els residus i condicionar un contenidor per a cada tipus (urbà, inert i perillós), fomentant la recollida selectiva des del punt d’origen.
Condicionar zones per a l’emmagatzematge temporal de residus que eviten vessaments, abocaments i mescles de residus perillosos.
Realitzar el correcte etiquetatge dels residus emmagatzemats, indicant el seu grau de perillositat.
Realitzar el transport i gestió dels residus a través de transportistes i gestors autoritzats.
Controlar l’emissió de sorolls derivats de l’activitat, tant en els nivells com en els horaris establits per la normativa.
 

GESTIÓ DE L'ESPAI OCUPAT

Valorar les possibles pertorbacions sobre el paisatge a l’hora de planificar l’obra, així com els efectes directes i indirectes sobre flora i fauna.
Recuperar la capa de vegetació després dels moviments de terra.
Evitar la compactació dels sòls.
No alçar barreres que eviten el pas de fauna silvestre.
Depositar de forma controlada els residus de construcció i demolició.

BDNConstrucción © 2018 – Todos los derechos reservados